朱載垕(隆慶帝) / Zhu Zaihou  ( Longqing Emperor )

朱載垕(隆慶帝) / Zhu Zaihou ( Longqing Emperor )